Jednoduché a podvojné
účtovníctvo
v Prešove

Jednoduché účtovníctvo pre živnostníkov

Rada Vás odbremením od papierovačiek a úradov.

 • Vedenie peňažného denníka (súbor účtovných prípadov vrátane bankových výpisov)
 • Vedenie pokladničnej knihy (súbor príjmových a výdavkov pokladničných dokladov).
 • Kniha pohľadávok (súhrn vystavených odberateľských faktúr, prehľad o úhradách faktúr a zoznam neuhradených faktúr).
 • Kniha záväzkov (súhrn prijatých dodávateľských faktúr, prehľad o úhradách faktúr a zoznam neuhradených faktúr).
 • Evidencia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku spoločnosti.
 • Evidencia DPH a vyhotovenie daňového priznania k DPH (mesačne alebo štvrťročne).
 • Zostavenie ročnej účtovnej závierky.
Jednoduché účtovníctvo Prešov
Jednoduché účtovníctvo Prešov

TIP: Využite možnosť jednorázového spracovania daňového priznania a otestujte si spoluprácu so mnou.

Podvojné účtovníctvo pre právnicke osoby

Včas, správne a vždy výhodne pre Vás.

Podvojné účtovníctvo Prešov
Podvojné účtovníctvo Prešov
 • Hlavná kniha vedená podľa zápisov dátumovo zoradených.
 • Účtovný denník (súhrn účtovných zápisov podľa vecného hľadiska).
 • Saldokonto a zoznam odberateľských faktúr (prehľad o úhradách faktúr, zoznam neuhradených dodávateľských faktúr).
 • Účtovanie bankových výpisov.
 • Účtovanie pokladničných dokladov vrátane pokladničnej knihy.
 • Evidencia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku spoločnosti.
 • V prípade platcov dane z pridanej hodnoty DPH – evidencia DPH a vyhotovenie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty DPH (mesačne alebo štvrťročne).
 • Zostavenie ročnej účtovnej závierky (daňové priznanie z príjmov PO, vyhotovenie Výkazu ziskov a strát, vyhotovenie Súvahy, vyhotovenie Poznámok).

Mzdové účtovníctvo a personalistika

Dodržať výplatný termín je mojou prioritou.
 • Registrácia a evidencia zamestnancov.
 • Výpočet a spracovanie miezd.
 • Príprava výkazov pre Sociálnu poisťovňu, zdravotnú poisťovňu a Daňový úrad.
 • Vypracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň zo závislej činnosti.

Hľadáte spoľahlivú účtovníčku v Prešove?