Kto je vlastníkom webového sídla?

Vlastníkom webovej stránky https://novacka.sk je spoločnosť:
EKONOMA Prešov, s.r.o.
Župčany 420
080 01 Prešov

Ďalej len prevádzkovateľ.

Aké osobné údaje získavame odkiaľ ich získavame a čo s nimi robíme?

Kontaktné formuláre

Na webovej stránke https://novacka.sk sú dva webové formuláre.
Kontaktný formulár, kde získavame nasledujúce osobné údaje:

  • Vaše meno
  • Váš email

Tieto údaje uchovávame z dôvodu komunikácie s Vami, slúžia výhradne na potrebu komunikácie, nie sú poskytované tretím stranám a neslúžia na marketingové účely, zasielanie ponúk a podobne.

Formulár na cenovú ponuku, kde získavame nasledujúce osobné údaje:

  • Vaše meno a priezvisko (nepovinný údaj)
  • Váš email
  • Vaše telefónne číslo (nepovinný údaj)

Okrem týchto osobných údajov uvádzate aj názov firmy, ktorý nie je osobným údajom a slúži výhradne na identifikáciu Vašej firmy pre účely vypracovania cenovej ponuky. Osobné údaje zbierané prostredníctvom Formulára na cenovú ponuku slúžia na komunikáciu s Vami, nie sú poskytované tretím stranám a neslúžia na marketingové účely, zasielanie ponúk a podobne.

Súbory cookies

Súbory cookies slúžia na dočasné uchovanie technických údajov o návšteve webovej lokality.

S kým zdieľame vaše údaje

Google Analytics

Na sledovanie návštevnosti toho webového sídla používame Google Analytics. Google Analytics je analytická služby poskytovaná spoločnosťou Google LLC (“Google”). Google zbiera dáta na sledovanie návštevnosti tohto webového sídla, pomocou aplikácie Google Analytics na prípravu reportov o aktivitách na webe. Google pri zbieraní dát anonymizuje Vašu IP adresu.

Miesto spracovania dát: United States – Privacy Policy – Opt Out. Privacy Shield participant. Google Analytics with anonymized IP (Google LLC).

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Maximálna doba, počas ktorej sú Vaše osobné údaje zbierané prostredníctvom webových formulárov uchovávané sú 2 roky.

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Právo na prístup k údajom

Máte právo požadovať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje a máte právo na získanie kópii týchto osobných údajov. Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré požiadate, môže Vám byť účtovaný primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Informácie získate v čo najkrajšej možnej dobe, najneskôr v lehote 1 mesiaca.

Právo na opravu

Máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Taktiež máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia. Prevádzkovateľ má lehotu na opravu údajov 1 mesiac

Právo na vymazanie (na „zabudnutie“)

Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

  • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali
  • odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie
  • ak podáte námietku voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie. Oprávnené dôvody môžu byť pracovno-právny vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom.
  • osobné údaje sa spracúvali nezákonne (nastalo porušenie GDPR)
  • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha

Právo na obmedzenie spracúvania

Pokiaľ je spracúvanie obmedzené má prevádzkovateľ právo osobné údaje len ukladať a nie ďalej spracúvať.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.

Právo namietať

Právo namietať znamená, že pokiaľ Vy ako dotknutá osoba nedostane možnosť uplatniť niektoré zo svojich práv máte právo namietať. Toto by malo viesť k obmedzeniu spracúvania tých dát, ktorých sa námietka týka. Prevádzkovateľ Vás musí na existenciu tohto práva výslovne upozorniť, najneskôr pri prvej komunikácii s Vami.

Vaše práva si môžete uplatniť písomne prostredníctvom elektronickej pošty na ekonomapresov@novacka.sk

Menu